Telefon do eksperta: 66 77 88 999

Regulamin

http://sklep.be-first.pl

Regulamin Sklepu Internetowego http://sklep.be-first.pl pl określa zasady zamówień oraz warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.be-first.pl. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Niniejszy regulamin jest zgodny ze znowelizowanymi w dniu 25 grudnia 2014 roku przepisami Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów i dotyczy wyłącznie zakupów w sklepie internetowym http://sklep.be-first.pl


 

SŁOWNICZEK (podstawowe pojęcia):

 1. Adres dostawy- imię i nazwisko lub nazwę instytucji (kupującego), położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość, do której kierowana jest przesyłka (miejscowość adresata, a nie urzędu pocztowego).
 2. Adres do reklamacji oraz do odsyłania towaru po ewentualnym odstąpieniu od umowy:
 1. BE FIRST MICHAŁ WIERZBA Insurekcji Kościuszkowskiej 62/80 43-600 Jaworzno  o numerze NIP: 632-19-87-616

  Dane kontaktowe:

BE FIRST MICHAŁ WIERZBA Insurekcji Kościuszkowskiej 62/80 43-600 Jaworzno  o numerze NIP: 632-19-87-616
tel: 66 77 88 999
e-mail: biuro@stroneo.pl

3. Aby móc wykorzystać funkcjonalność niniejszego sklepu wymagane jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia mobilnego który ma możliwość uruchomienia przeglądarki.

4. Funkcje udostępnione w serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z obecnie obowiązującym prawem.

 1. Dowód zakupu - faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta). Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 Kodeksu cywilnego).
 3. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 4. Nabywca (kupujący) - osoba (fizyczna lub prawna) nabywająca dobra materialne od Sprzedawcy w celu zaspokojenia własnych potrzeb lub w celu dalszej sprzedaży.
 5. Płatność -metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę .
 6. Sprzedawca - firma BE FIRST MICHAŁ WIERZBA Insurekcji Kościuszkowskiej 62/80 43-600 Jaworzno  o numerze NIP: 632-19-87-616
 7. Sklep -serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://sklep.be-first.pl
 8. Regulamin niniejszy regulamin
 9. Towar – usługa wykonywana i dostępna w sprzedaży w Sklepie, mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 10. Rejestracja -jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 11. Umowa - umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 12. Zamówienie-oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

 

I. WARUNKI OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego http://sklep.be-first.pl jest BE FIRST MICHAŁ WIERZBA Insurekcji Kościuszkowskiej 62/80 43-600 Jaworzno  o numerze NIP: 632-19-87-616
 3. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Zamawiający, Nabywca lub Klient).
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

II. WARUNKI SPRZEDAŻY.

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w możliwie najkrótszym terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 6. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie adresu e-mail oraz nr telefonu. Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia poprzez wiadomość e-mail z linkiem do jego potwierdzenia. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone nie będą realizowane.
 7. Zamawiający o statusie zamówienia będą powiadamiani pocztą elektroniczną. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą sklepu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, o czym zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.
 9. Płatności za zamówienie można dokonać przelewem na podane konto Sprzedawcy, poprzez płatności internetowe Przelewy24 oraz przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.
 10. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 11. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie lub poprzez e-mail.
 12. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT).
 13. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie Sprzedawca wystawia paragon lub, na życzenie klienta, fakturę VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur.

 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA.

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.
 2. Klient może odstąpić od umowy w terminie o którym mowa wyżej poprzez złożenie oświadczenia i przesłanie go na adres biuro@strone.pl Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W celu ustalenia warunków zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny: 66 77 88 999 lub poprzez e-mail: biuro@strone.pl
 4. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań.
 5. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta.
 6. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, oraz rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Sprzedawca zastrzega, że zwroty nadane przesyłką za pobraniem nie będą odbierane.

 

IV. GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Sklep internetowy, którego właścicielem jest Be First Michał Wierzba rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-576, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U z 05.09.2002r. Nr 141 poz. 1176 ze zm).
 2. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Be First Michał Wierzba odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1